KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI (AYDINLATMA METNİ)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel bilgileriniz sadece SF Yıldız’a aktarılabilecektir. SF Yıldız mevzuatın izin verdiği hallerde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, ifşa edilecek veya 3. kişilere aktarılacak, sınıflandırılacak ve bu Kanunda sayılan şekillerde işlenecek ve kullanılacaktır. Satış sözleşmesini imzalamakla, sözleşmenin bir parçası olan işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası”nda belirtilen şartları okuyup anladığınızı kabul etmektesiniz.

Kanun Hakkında Genel Bilgiler

Kişisel Verilerin korunması öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinde güvence altına alınmıştır. Yönetmelikte kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Bu nedenle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Süreçte kanunda öngörülen yönetmelik ve tebliğlerle kanunun kapsamı genişletilmiş ve uygulamasına başlandı. Söz konusu kanun ve ilgili düzenlemelere Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. (  https://www.kvkk.gov.tr/  ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla düzenlenmiştir. kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasları düzenlemek ve kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin kullanabileceği hukuki hakları belirlemektir. .

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, şirketimizin operasyonel faaliyetlerini, iş ilişkilerimizi ve insan kaynakları süreçlerimizi yürütmek, güncellemeler hakkında bilgi vermek, sizinle sözleşmeler kurmak ve ifa etmek, hatırlatmak ve yasal zorunlulukları yerine getirmek, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylama ile görüşünüzü almak, size uygun ürün, proje ve hizmetleri belirlemek, size özel hale getirmek ve geliştirmek, etkin bir müşteri hizmeti sunmak. , mevzuattaki değişiklikleri, şirket içi politikaları veya sizi ilgilendiren diğer şeyleri size bildirmek için. bildirimlerin yapılması, diğer ilgili kişilerin taleplerinin karşılanması, teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanması, işlerimizin yürütülmesi kapsamında işlenmekte ve uygun bir süre boyunca fiziki veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. işleme zamanı.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaları iş birimlerimizce yapmak, firmamızın sunduğu ürün ve hizmetleri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek, sizi tavsiye etmek, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak. Şirketimizin hizmet, destek, danışmanlık, proje, finansman ortağı olduğu şirketlere, alt yüklenicilerimize, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere 8 ve 9. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, KVK Kanunu’nun hükümleri güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla devredilebilir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel veriler, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve bu sebeplere istinaden şirkete yapılan başvurular, elektronik ortamda bulunan online başvuru formları ve sözleşmenin kurulması için gerekli bilgilerin kaydedilmesi suretiyle elde edilmektedir. Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunludur.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki yasal haklar

Kişisel veri sahibi, Şirketimize başvurarak, 6699 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca,

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışına kişisel verileri aktarılan 3 kişiyi bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) bendi uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme ve